ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

రాయ్ హోడ్గ్సన్ శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు రాయ్ హోడ్గ్సన్
పుట్టిన తేది 9 : 8 : 1947 పుట్టిన సమయం 12 : 0 : 0
పుట్టిన ఊరు Croydon
లింగము పురుషుడు తిథి అష్టమి
రాశి మేషం నక్షత్ర భరణి
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 06/09/1946 07/26/1948
2 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 11/12/1955 02/07/1958
3 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 06/02/1958 11/07/1958
4 సాడే సాతి మీనం 04/09/1966 11/02/1966 వృద్ధిచెందుతున్నది
5 సాడే సాతి మీనం 12/20/1966 06/16/1968 వృద్ధిచెందుతున్నది
6 సాడే సాతి మేషం 06/17/1968 09/27/1968 అత్యున్నత శిఖరము
7 సాడే సాతి మీనం 09/28/1968 03/07/1969 వృద్ధిచెందుతున్నది
8 సాడే సాతి మేషం 03/08/1969 04/27/1971 అత్యున్నత శిఖరము
9 సాడే సాతి వృషభం 04/28/1971 06/10/1973 సెట్టింగ్
10 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 07/24/1975 09/06/1977
11 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 12/21/1984 05/31/1985
12 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 09/17/1985 12/16/1987
13 సాడే సాతి మీనం 06/02/1995 08/09/1995 వృద్ధిచెందుతున్నది
14 సాడే సాతి మీనం 02/17/1996 04/17/1998 వృద్ధిచెందుతున్నది
15 సాడే సాతి మేషం 04/18/1998 06/06/2000 అత్యున్నత శిఖరము
16 సాడే సాతి వృషభం 06/07/2000 07/22/2002 సెట్టింగ్
17 సాడే సాతి వృషభం 01/09/2003 04/07/2003 సెట్టింగ్
18 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 09/06/2004 01/13/2005
19 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 05/26/2005 10/31/2006
20 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 01/11/2007 07/15/2007
21 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 11/03/2014 01/26/2017
22 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 06/21/2017 10/26/2017
23 సాడే సాతి మీనం 03/30/2025 06/02/2027 వృద్ధిచెందుతున్నది
24 సాడే సాతి మేషం 06/03/2027 10/19/2027 అత్యున్నత శిఖరము
25 సాడే సాతి మీనం 10/20/2027 02/23/2028 వృద్ధిచెందుతున్నది
26 సాడే సాతి మేషం 02/24/2028 08/07/2029 అత్యున్నత శిఖరము
27 సాడే సాతి వృషభం 08/08/2029 10/05/2029 సెట్టింగ్
28 సాడే సాతి మేషం 10/06/2029 04/16/2030 అత్యున్నత శిఖరము
29 సాడే సాతి వృషభం 04/17/2030 05/30/2032 సెట్టింగ్
30 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 07/13/2034 08/27/2036
31 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 12/12/2043 06/22/2044
32 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 08/30/2044 12/07/2046
33 సాడే సాతి మీనం 05/15/2054 09/01/2054 వృద్ధిచెందుతున్నది
34 సాడే సాతి మీనం 02/06/2055 04/06/2057 వృద్ధిచెందుతున్నది
35 సాడే సాతి మేషం 04/07/2057 05/27/2059 అత్యున్నత శిఖరము
36 సాడే సాతి వృషభం 05/28/2059 07/10/2061 సెట్టింగ్
37 సాడే సాతి వృషభం 02/14/2062 03/06/2062 సెట్టింగ్
38 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 08/24/2063 02/05/2064
39 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 05/10/2064 10/12/2065
40 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 02/04/2066 07/02/2066

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, రాయ్ హోడ్గ్సన్ may face problems created by రాయ్ హోడ్గ్సన్'s hidden enemies. Relationship with రాయ్ హోడ్గ్సన్'s colleagues will not good enough and they will create problems in రాయ్ హోడ్గ్సన్'s work environment. రాయ్ హోడ్గ్సన్ may also face challenges on రాయ్ హోడ్గ్సన్'s domestic front. This may create pressure and tension. రాయ్ హోడ్గ్సన్ needs to exercise control over రాయ్ హోడ్గ్సన్'s spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally రాయ్ హోడ్గ్సన్ will get results eventually, so be patient and wait for రాయ్ హోడ్గ్సన్'s turn. Take this period as learning period, put రాయ్ హోడ్గ్సన్'s hard work and things will fall in place. రాయ్ హోడ్గ్సన్ advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. రాయ్ హోడ్గ్సన్ will find it difficult to achieve success in this period. రాయ్ హోడ్గ్సన్ may not get results of రాయ్ హోడ్గ్సన్'s hard work and feel restricted. రాయ్ హోడ్గ్సన్'s constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, రాయ్ హోడ్గ్సన్ should start exercising and taking care of రాయ్ హోడ్గ్సన్'s health, otherwise రాయ్ హోడ్గ్సన్ can be caught by chronic diseases. రాయ్ హోడ్గ్సన్ may suffer from depression, unknown fear or phobia. రాయ్ హోడ్గ్సన్'s will lack clarity in thinking, action, and decision making. రాయ్ హోడ్గ్సన్ will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail రాయ్ హోడ్గ్సన్ out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. రాయ్ హోడ్గ్సన్ will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and రాయ్ హోడ్గ్సన్ need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. రాయ్ హోడ్గ్సన్ may be pessimistic in thinking, రాయ్ హోడ్గ్సన్ is advised to deal with matters enthusiastically. రాయ్ హోడ్గ్సన్ will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, రాయ్ హోడ్గ్సన్ need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and రాయ్ హోడ్గ్సన్'s drinking habits to keep Saturn happy. రాయ్ హోడ్గ్సన్ will be able to sail through this period by intelligently handling రాయ్ హోడ్గ్సన్'s domestic and financial matters.