ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

Ryan Gosling శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు Ryan Gosling
పుట్టిన తేది 12 : 11 : 1980 పుట్టిన సమయం 14 : 34 : 0
పుట్టిన ఊరు London
లింగము పురుషుడు తిథి పంచమి
రాశి ధనుస్సు నక్షత్ర పూర్వాషాఢ
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 సాడే సాతి వృశ్చికం 12/21/1984 05/31/1985 వృద్ధిచెందుతున్నది
2 సాడే సాతి వృశ్చికం 09/17/1985 12/16/1987 వృద్ధిచెందుతున్నది
3 సాడే సాతి ధనుస్సు 12/17/1987 03/20/1990 అత్యున్నత శిఖరము
4 సాడే సాతి మకరం 03/21/1990 06/20/1990 సెట్టింగ్
5 సాడే సాతి ధనుస్సు 06/21/1990 12/14/1990 అత్యున్నత శిఖరము
6 సాడే సాతి మకరం 12/15/1990 03/05/1993 సెట్టింగ్
7 సాడే సాతి మకరం 10/16/1993 11/09/1993 సెట్టింగ్
8 స్వల్ప పనోతి మీనం 06/02/1995 08/09/1995
9 స్వల్ప పనోతి మీనం 02/17/1996 04/17/1998
10 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 09/06/2004 01/13/2005
11 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 05/26/2005 10/31/2006
12 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 01/11/2007 07/15/2007
13 సాడే సాతి వృశ్చికం 11/03/2014 01/26/2017 వృద్ధిచెందుతున్నది
14 సాడే సాతి ధనుస్సు 01/27/2017 06/20/2017 అత్యున్నత శిఖరము
15 సాడే సాతి వృశ్చికం 06/21/2017 10/26/2017 వృద్ధిచెందుతున్నది
16 సాడే సాతి ధనుస్సు 10/27/2017 01/23/2020 అత్యున్నత శిఖరము
17 సాడే సాతి మకరం 01/24/2020 04/28/2022 సెట్టింగ్
18 సాడే సాతి మకరం 07/13/2022 01/17/2023 సెట్టింగ్
19 స్వల్ప పనోతి మీనం 03/30/2025 06/02/2027
20 స్వల్ప పనోతి మీనం 10/20/2027 02/23/2028
21 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 07/13/2034 08/27/2036
22 సాడే సాతి వృశ్చికం 12/12/2043 06/22/2044 వృద్ధిచెందుతున్నది
23 సాడే సాతి వృశ్చికం 08/30/2044 12/07/2046 వృద్ధిచెందుతున్నది
24 సాడే సాతి ధనుస్సు 12/08/2046 03/06/2049 అత్యున్నత శిఖరము
25 సాడే సాతి మకరం 03/07/2049 07/09/2049 సెట్టింగ్
26 సాడే సాతి ధనుస్సు 07/10/2049 12/03/2049 అత్యున్నత శిఖరము
27 సాడే సాతి మకరం 12/04/2049 02/24/2052 సెట్టింగ్
28 స్వల్ప పనోతి మీనం 05/15/2054 09/01/2054
29 స్వల్ప పనోతి మీనం 02/06/2055 04/06/2057
30 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 08/24/2063 02/05/2064
31 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 05/10/2064 10/12/2065
32 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 02/04/2066 07/02/2066
33 సాడే సాతి వృశ్చికం 02/06/2073 03/30/2073 వృద్ధిచెందుతున్నది
34 సాడే సాతి వృశ్చికం 10/24/2073 01/16/2076 వృద్ధిచెందుతున్నది
35 సాడే సాతి ధనుస్సు 01/17/2076 07/10/2076 అత్యున్నత శిఖరము
36 సాడే సాతి వృశ్చికం 07/11/2076 10/11/2076 వృద్ధిచెందుతున్నది
37 సాడే సాతి ధనుస్సు 10/12/2076 01/14/2079 అత్యున్నత శిఖరము
38 సాడే సాతి మకరం 01/15/2079 04/11/2081 సెట్టింగ్
39 సాడే సాతి మకరం 08/03/2081 01/06/2082 సెట్టింగ్
40 స్వల్ప పనోతి మీనం 03/20/2084 05/21/2086
41 స్వల్ప పనోతి మీనం 11/10/2086 02/07/2087
42 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 07/03/2093 08/18/2095

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, Ryan Gosling may face problems created by Ryan Gosling's hidden enemies. Relationship with Ryan Gosling's colleagues will not good enough and they will create problems in Ryan Gosling's work environment. Ryan Gosling may also face challenges on Ryan Gosling's domestic front. This may create pressure and tension. Ryan Gosling needs to exercise control over Ryan Gosling's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally Ryan Gosling will get results eventually, so be patient and wait for Ryan Gosling's turn. Take this period as learning period, put Ryan Gosling's hard work and things will fall in place. Ryan Gosling advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. Ryan Gosling will find it difficult to achieve success in this period. Ryan Gosling may not get results of Ryan Gosling's hard work and feel restricted. Ryan Gosling's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, Ryan Gosling should start exercising and taking care of Ryan Gosling's health, otherwise Ryan Gosling can be caught by chronic diseases. Ryan Gosling may suffer from depression, unknown fear or phobia. Ryan Gosling's will lack clarity in thinking, action, and decision making. Ryan Gosling will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail Ryan Gosling out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. Ryan Gosling will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and Ryan Gosling need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. Ryan Gosling may be pessimistic in thinking, Ryan Gosling is advised to deal with matters enthusiastically. Ryan Gosling will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, Ryan Gosling need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and Ryan Gosling's drinking habits to keep Saturn happy. Ryan Gosling will be able to sail through this period by intelligently handling Ryan Gosling's domestic and financial matters.