ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

సాజిద్ ఖాన్ శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు సాజిద్ ఖాన్
పుట్టిన తేది 28 : 12 : 1951 పుట్టిన సమయం 12 : 0 : 0
పుట్టిన ఊరు Mumbai
లింగము పురుషుడు తిథి AMAVASYA
రాశి ధనుస్సు నక్షత్ర మూల
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 సాడే సాతి వృశ్చికం 11/12/1955 02/07/1958 వృద్ధిచెందుతున్నది
2 సాడే సాతి ధనుస్సు 02/08/1958 06/01/1958 అత్యున్నత శిఖరము
3 సాడే సాతి వృశ్చికం 06/02/1958 11/07/1958 వృద్ధిచెందుతున్నది
4 సాడే సాతి ధనుస్సు 11/08/1958 02/01/1961 అత్యున్నత శిఖరము
5 సాడే సాతి మకరం 02/02/1961 09/17/1961 సెట్టింగ్
6 సాడే సాతి ధనుస్సు 09/18/1961 10/07/1961 అత్యున్నత శిఖరము
7 సాడే సాతి మకరం 10/08/1961 01/27/1964 సెట్టింగ్
8 స్వల్ప పనోతి మీనం 04/09/1966 11/02/1966
9 స్వల్ప పనోతి మీనం 12/20/1966 06/16/1968
10 స్వల్ప పనోతి మీనం 09/28/1968 03/07/1969
11 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 07/24/1975 09/06/1977
12 సాడే సాతి వృశ్చికం 12/21/1984 05/31/1985 వృద్ధిచెందుతున్నది
13 సాడే సాతి వృశ్చికం 09/17/1985 12/16/1987 వృద్ధిచెందుతున్నది
14 సాడే సాతి ధనుస్సు 12/17/1987 03/20/1990 అత్యున్నత శిఖరము
15 సాడే సాతి మకరం 03/21/1990 06/20/1990 సెట్టింగ్
16 సాడే సాతి ధనుస్సు 06/21/1990 12/14/1990 అత్యున్నత శిఖరము
17 సాడే సాతి మకరం 12/15/1990 03/05/1993 సెట్టింగ్
18 సాడే సాతి మకరం 10/16/1993 11/09/1993 సెట్టింగ్
19 స్వల్ప పనోతి మీనం 06/02/1995 08/09/1995
20 స్వల్ప పనోతి మీనం 02/17/1996 04/17/1998
21 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 09/06/2004 01/13/2005
22 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 05/26/2005 10/31/2006
23 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 01/11/2007 07/15/2007
24 సాడే సాతి వృశ్చికం 11/03/2014 01/26/2017 వృద్ధిచెందుతున్నది
25 సాడే సాతి ధనుస్సు 01/27/2017 06/20/2017 అత్యున్నత శిఖరము
26 సాడే సాతి వృశ్చికం 06/21/2017 10/26/2017 వృద్ధిచెందుతున్నది
27 సాడే సాతి ధనుస్సు 10/27/2017 01/23/2020 అత్యున్నత శిఖరము
28 సాడే సాతి మకరం 01/24/2020 04/28/2022 సెట్టింగ్
29 సాడే సాతి మకరం 07/13/2022 01/17/2023 సెట్టింగ్
30 స్వల్ప పనోతి మీనం 03/30/2025 06/02/2027
31 స్వల్ప పనోతి మీనం 10/20/2027 02/23/2028
32 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 07/13/2034 08/27/2036
33 సాడే సాతి వృశ్చికం 12/12/2043 06/22/2044 వృద్ధిచెందుతున్నది
34 సాడే సాతి వృశ్చికం 08/30/2044 12/07/2046 వృద్ధిచెందుతున్నది
35 సాడే సాతి ధనుస్సు 12/08/2046 03/06/2049 అత్యున్నత శిఖరము
36 సాడే సాతి మకరం 03/07/2049 07/09/2049 సెట్టింగ్
37 సాడే సాతి ధనుస్సు 07/10/2049 12/03/2049 అత్యున్నత శిఖరము
38 సాడే సాతి మకరం 12/04/2049 02/24/2052 సెట్టింగ్
39 స్వల్ప పనోతి మీనం 05/15/2054 09/01/2054
40 స్వల్ప పనోతి మీనం 02/06/2055 04/06/2057
41 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 08/24/2063 02/05/2064
42 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 05/10/2064 10/12/2065
43 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 02/04/2066 07/02/2066

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, సాజిద్ ఖాన్ may face problems created by సాజిద్ ఖాన్'s hidden enemies. Relationship with సాజిద్ ఖాన్'s colleagues will not good enough and they will create problems in సాజిద్ ఖాన్'s work environment. సాజిద్ ఖాన్ may also face challenges on సాజిద్ ఖాన్'s domestic front. This may create pressure and tension. సాజిద్ ఖాన్ needs to exercise control over సాజిద్ ఖాన్'s spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally సాజిద్ ఖాన్ will get results eventually, so be patient and wait for సాజిద్ ఖాన్'s turn. Take this period as learning period, put సాజిద్ ఖాన్'s hard work and things will fall in place. సాజిద్ ఖాన్ advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. సాజిద్ ఖాన్ will find it difficult to achieve success in this period. సాజిద్ ఖాన్ may not get results of సాజిద్ ఖాన్'s hard work and feel restricted. సాజిద్ ఖాన్'s constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, సాజిద్ ఖాన్ should start exercising and taking care of సాజిద్ ఖాన్'s health, otherwise సాజిద్ ఖాన్ can be caught by chronic diseases. సాజిద్ ఖాన్ may suffer from depression, unknown fear or phobia. సాజిద్ ఖాన్'s will lack clarity in thinking, action, and decision making. సాజిద్ ఖాన్ will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail సాజిద్ ఖాన్ out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. సాజిద్ ఖాన్ will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and సాజిద్ ఖాన్ need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. సాజిద్ ఖాన్ may be pessimistic in thinking, సాజిద్ ఖాన్ is advised to deal with matters enthusiastically. సాజిద్ ఖాన్ will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, సాజిద్ ఖాన్ need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and సాజిద్ ఖాన్'s drinking habits to keep Saturn happy. సాజిద్ ఖాన్ will be able to sail through this period by intelligently handling సాజిద్ ఖాన్'s domestic and financial matters.