ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

సలీల్ చౌదరి శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు సలీల్ చౌదరి
పుట్టిన తేది 19 : 11 : 1925 పుట్టిన సమయం 23 : 0 : 0
పుట్టిన ఊరు Asaam
లింగము పురుషుడు తిథి చవితి
రాశి ధనుస్సు నక్షత్ర పూర్వాషాఢ
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 సాడే సాతి వృశ్చికం 01/01/1926 05/13/1926 వృద్ధిచెందుతున్నది
2 సాడే సాతి వృశ్చికం 09/30/1926 12/24/1928 వృద్ధిచెందుతున్నది
3 సాడే సాతి ధనుస్సు 12/25/1928 04/11/1931 అత్యున్నత శిఖరము
4 సాడే సాతి మకరం 04/12/1931 05/25/1931 సెట్టింగ్
5 సాడే సాతి ధనుస్సు 05/26/1931 12/24/1931 అత్యున్నత శిఖరము
6 సాడే సాతి మకరం 12/25/1931 03/15/1934 సెట్టింగ్
7 సాడే సాతి మకరం 09/14/1934 12/07/1934 సెట్టింగ్
8 స్వల్ప పనోతి మీనం 02/26/1937 04/27/1939
9 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 09/23/1945 12/21/1945
10 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 06/09/1946 07/26/1948
11 సాడే సాతి వృశ్చికం 11/12/1955 02/07/1958 వృద్ధిచెందుతున్నది
12 సాడే సాతి ధనుస్సు 02/08/1958 06/01/1958 అత్యున్నత శిఖరము
13 సాడే సాతి వృశ్చికం 06/02/1958 11/07/1958 వృద్ధిచెందుతున్నది
14 సాడే సాతి ధనుస్సు 11/08/1958 02/01/1961 అత్యున్నత శిఖరము
15 సాడే సాతి మకరం 02/02/1961 09/17/1961 సెట్టింగ్
16 సాడే సాతి ధనుస్సు 09/18/1961 10/07/1961 అత్యున్నత శిఖరము
17 సాడే సాతి మకరం 10/08/1961 01/27/1964 సెట్టింగ్
18 స్వల్ప పనోతి మీనం 04/09/1966 11/02/1966
19 స్వల్ప పనోతి మీనం 12/20/1966 06/16/1968
20 స్వల్ప పనోతి మీనం 09/28/1968 03/07/1969
21 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 07/24/1975 09/06/1977
22 సాడే సాతి వృశ్చికం 12/21/1984 05/31/1985 వృద్ధిచెందుతున్నది
23 సాడే సాతి వృశ్చికం 09/17/1985 12/16/1987 వృద్ధిచెందుతున్నది
24 సాడే సాతి ధనుస్సు 12/17/1987 03/20/1990 అత్యున్నత శిఖరము
25 సాడే సాతి మకరం 03/21/1990 06/20/1990 సెట్టింగ్
26 సాడే సాతి ధనుస్సు 06/21/1990 12/14/1990 అత్యున్నత శిఖరము
27 సాడే సాతి మకరం 12/15/1990 03/05/1993 సెట్టింగ్
28 సాడే సాతి మకరం 10/16/1993 11/09/1993 సెట్టింగ్
29 స్వల్ప పనోతి మీనం 06/02/1995 08/09/1995
30 స్వల్ప పనోతి మీనం 02/17/1996 04/17/1998
31 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 09/06/2004 01/13/2005
32 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 05/26/2005 10/31/2006
33 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 01/11/2007 07/15/2007
34 సాడే సాతి వృశ్చికం 11/03/2014 01/26/2017 వృద్ధిచెందుతున్నది
35 సాడే సాతి ధనుస్సు 01/27/2017 06/20/2017 అత్యున్నత శిఖరము
36 సాడే సాతి వృశ్చికం 06/21/2017 10/26/2017 వృద్ధిచెందుతున్నది
37 సాడే సాతి ధనుస్సు 10/27/2017 01/23/2020 అత్యున్నత శిఖరము
38 సాడే సాతి మకరం 01/24/2020 04/28/2022 సెట్టింగ్
39 సాడే సాతి మకరం 07/13/2022 01/17/2023 సెట్టింగ్
40 స్వల్ప పనోతి మీనం 03/30/2025 06/02/2027
41 స్వల్ప పనోతి మీనం 10/20/2027 02/23/2028
42 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 07/13/2034 08/27/2036
43 సాడే సాతి వృశ్చికం 12/12/2043 06/22/2044 వృద్ధిచెందుతున్నది

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, సలీల్ చౌదరి may face problems created by సలీల్ చౌదరి's hidden enemies. Relationship with సలీల్ చౌదరి's colleagues will not good enough and they will create problems in సలీల్ చౌదరి's work environment. సలీల్ చౌదరి may also face challenges on సలీల్ చౌదరి's domestic front. This may create pressure and tension. సలీల్ చౌదరి needs to exercise control over సలీల్ చౌదరి's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally సలీల్ చౌదరి will get results eventually, so be patient and wait for సలీల్ చౌదరి's turn. Take this period as learning period, put సలీల్ చౌదరి's hard work and things will fall in place. సలీల్ చౌదరి advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. సలీల్ చౌదరి will find it difficult to achieve success in this period. సలీల్ చౌదరి may not get results of సలీల్ చౌదరి's hard work and feel restricted. సలీల్ చౌదరి's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, సలీల్ చౌదరి should start exercising and taking care of సలీల్ చౌదరి's health, otherwise సలీల్ చౌదరి can be caught by chronic diseases. సలీల్ చౌదరి may suffer from depression, unknown fear or phobia. సలీల్ చౌదరి's will lack clarity in thinking, action, and decision making. సలీల్ చౌదరి will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail సలీల్ చౌదరి out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. సలీల్ చౌదరి will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and సలీల్ చౌదరి need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. సలీల్ చౌదరి may be pessimistic in thinking, సలీల్ చౌదరి is advised to deal with matters enthusiastically. సలీల్ చౌదరి will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, సలీల్ చౌదరి need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and సలీల్ చౌదరి's drinking habits to keep Saturn happy. సలీల్ చౌదరి will be able to sail through this period by intelligently handling సలీల్ చౌదరి's domestic and financial matters.