ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

Sameksha శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు Sameksha
పుట్టిన తేది 8 : 10 : 1985 పుట్టిన సమయం 12 : 0 : 0
పుట్టిన ఊరు Chandigarh
లింగము స్త్రీ తిథి నవమి
రాశి కర్కాటకం నక్షత్ర పుష్యమి
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 స్వల్ప పనోతి కుంభం 03/06/1993 10/15/1993
2 స్వల్ప పనోతి కుంభం 11/10/1993 06/01/1995
3 స్వల్ప పనోతి కుంభం 08/10/1995 02/16/1996
4 సాడే సాతి మిథునం 07/23/2002 01/08/2003 వృద్ధిచెందుతున్నది
5 సాడే సాతి మిథునం 04/08/2003 09/05/2004 వృద్ధిచెందుతున్నది
6 సాడే సాతి కర్కాటకం 09/06/2004 01/13/2005 అత్యున్నత శిఖరము
7 సాడే సాతి మిథునం 01/14/2005 05/25/2005 వృద్ధిచెందుతున్నది
8 సాడే సాతి కర్కాటకం 05/26/2005 10/31/2006 అత్యున్నత శిఖరము
9 సాడే సాతి సింహం 11/01/2006 01/10/2007 సెట్టింగ్
10 సాడే సాతి కర్కాటకం 01/11/2007 07/15/2007 అత్యున్నత శిఖరము
11 సాడే సాతి సింహం 07/16/2007 09/09/2009 సెట్టింగ్
12 స్వల్ప పనోతి తుల 11/15/2011 05/15/2012
13 స్వల్ప పనోతి తుల 08/04/2012 11/02/2014
14 స్వల్ప పనోతి కుంభం 04/29/2022 07/12/2022
15 స్వల్ప పనోతి కుంభం 01/18/2023 03/29/2025
16 సాడే సాతి మిథునం 05/31/2032 07/12/2034 వృద్ధిచెందుతున్నది
17 సాడే సాతి కర్కాటకం 07/13/2034 08/27/2036 అత్యున్నత శిఖరము
18 సాడే సాతి సింహం 08/28/2036 10/22/2038 సెట్టింగ్
19 సాడే సాతి సింహం 04/06/2039 07/12/2039 సెట్టింగ్
20 స్వల్ప పనోతి తుల 01/28/2041 02/05/2041
21 స్వల్ప పనోతి తుల 09/26/2041 12/11/2043
22 స్వల్ప పనోతి తుల 06/23/2044 08/29/2044
23 స్వల్ప పనోతి కుంభం 02/25/2052 05/14/2054
24 స్వల్ప పనోతి కుంభం 09/02/2054 02/05/2055
25 సాడే సాతి మిథునం 07/11/2061 02/13/2062 వృద్ధిచెందుతున్నది
26 సాడే సాతి మిథునం 03/07/2062 08/23/2063 వృద్ధిచెందుతున్నది
27 సాడే సాతి కర్కాటకం 08/24/2063 02/05/2064 అత్యున్నత శిఖరము
28 సాడే సాతి మిథునం 02/06/2064 05/09/2064 వృద్ధిచెందుతున్నది
29 సాడే సాతి కర్కాటకం 05/10/2064 10/12/2065 అత్యున్నత శిఖరము
30 సాడే సాతి సింహం 10/13/2065 02/03/2066 సెట్టింగ్
31 సాడే సాతి కర్కాటకం 02/04/2066 07/02/2066 అత్యున్నత శిఖరము
32 సాడే సాతి సింహం 07/03/2066 08/29/2068 సెట్టింగ్
33 స్వల్ప పనోతి తుల 11/05/2070 02/05/2073
34 స్వల్ప పనోతి తుల 03/31/2073 10/23/2073
35 స్వల్ప పనోతి కుంభం 04/12/2081 08/02/2081
36 స్వల్ప పనోతి కుంభం 01/07/2082 03/19/2084
37 సాడే సాతి మిథునం 09/19/2090 10/24/2090 వృద్ధిచెందుతున్నది
38 సాడే సాతి మిథునం 05/21/2091 07/02/2093 వృద్ధిచెందుతున్నది
39 సాడే సాతి కర్కాటకం 07/03/2093 08/18/2095 అత్యున్నత శిఖరము
40 సాడే సాతి సింహం 08/19/2095 10/11/2097 సెట్టింగ్
41 సాడే సాతి సింహం 05/03/2098 06/19/2098 సెట్టింగ్
42 స్వల్ప పనోతి తుల 12/26/2099 03/17/2100
43 స్వల్ప పనోతి తుల 09/17/2100 12/02/2102

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, Sameksha may face problems created by Sameksha's hidden enemies. Relationship with Sameksha's colleagues will not good enough and they will create problems in Sameksha's work environment. Sameksha may also face challenges on Sameksha's domestic front. This may create pressure and tension. Sameksha needs to exercise control over Sameksha's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally Sameksha will get results eventually, so be patient and wait for Sameksha's turn. Take this period as learning period, put Sameksha's hard work and things will fall in place. Sameksha advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. Sameksha will find it difficult to achieve success in this period. Sameksha may not get results of Sameksha's hard work and feel restricted. Sameksha's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, Sameksha should start exercising and taking care of Sameksha's health, otherwise Sameksha can be caught by chronic diseases. Sameksha may suffer from depression, unknown fear or phobia. Sameksha's will lack clarity in thinking, action, and decision making. Sameksha will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail Sameksha out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. Sameksha will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and Sameksha need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. Sameksha may be pessimistic in thinking, Sameksha is advised to deal with matters enthusiastically. Sameksha will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, Sameksha need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and Sameksha's drinking habits to keep Saturn happy. Sameksha will be able to sail through this period by intelligently handling Sameksha's domestic and financial matters.