ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

సనత్ జయసూర్య శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు సనత్ జయసూర్య
పుట్టిన తేది 30 : 6 : 1969 పుట్టిన సమయం 9 : 40 : 0
పుట్టిన ఊరు Colombo
లింగము పురుషుడు తిథి పాడ్యమి
రాశి ధనుస్సు నక్షత్ర పూర్వాషాఢ
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 07/24/1975 09/06/1977
2 సాడే సాతి వృశ్చికం 12/21/1984 05/31/1985 వృద్ధిచెందుతున్నది
3 సాడే సాతి వృశ్చికం 09/17/1985 12/16/1987 వృద్ధిచెందుతున్నది
4 సాడే సాతి ధనుస్సు 12/17/1987 03/20/1990 అత్యున్నత శిఖరము
5 సాడే సాతి మకరం 03/21/1990 06/20/1990 సెట్టింగ్
6 సాడే సాతి ధనుస్సు 06/21/1990 12/14/1990 అత్యున్నత శిఖరము
7 సాడే సాతి మకరం 12/15/1990 03/05/1993 సెట్టింగ్
8 సాడే సాతి మకరం 10/16/1993 11/09/1993 సెట్టింగ్
9 స్వల్ప పనోతి మీనం 06/02/1995 08/09/1995
10 స్వల్ప పనోతి మీనం 02/17/1996 04/17/1998
11 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 09/06/2004 01/13/2005
12 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 05/26/2005 10/31/2006
13 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 01/11/2007 07/15/2007
14 సాడే సాతి వృశ్చికం 11/03/2014 01/26/2017 వృద్ధిచెందుతున్నది
15 సాడే సాతి ధనుస్సు 01/27/2017 06/20/2017 అత్యున్నత శిఖరము
16 సాడే సాతి వృశ్చికం 06/21/2017 10/26/2017 వృద్ధిచెందుతున్నది
17 సాడే సాతి ధనుస్సు 10/27/2017 01/23/2020 అత్యున్నత శిఖరము
18 సాడే సాతి మకరం 01/24/2020 04/28/2022 సెట్టింగ్
19 సాడే సాతి మకరం 07/13/2022 01/17/2023 సెట్టింగ్
20 స్వల్ప పనోతి మీనం 03/30/2025 06/02/2027
21 స్వల్ప పనోతి మీనం 10/20/2027 02/23/2028
22 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 07/13/2034 08/27/2036
23 సాడే సాతి వృశ్చికం 12/12/2043 06/22/2044 వృద్ధిచెందుతున్నది
24 సాడే సాతి వృశ్చికం 08/30/2044 12/07/2046 వృద్ధిచెందుతున్నది
25 సాడే సాతి ధనుస్సు 12/08/2046 03/06/2049 అత్యున్నత శిఖరము
26 సాడే సాతి మకరం 03/07/2049 07/09/2049 సెట్టింగ్
27 సాడే సాతి ధనుస్సు 07/10/2049 12/03/2049 అత్యున్నత శిఖరము
28 సాడే సాతి మకరం 12/04/2049 02/24/2052 సెట్టింగ్
29 స్వల్ప పనోతి మీనం 05/15/2054 09/01/2054
30 స్వల్ప పనోతి మీనం 02/06/2055 04/06/2057
31 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 08/24/2063 02/05/2064
32 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 05/10/2064 10/12/2065
33 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 02/04/2066 07/02/2066
34 సాడే సాతి వృశ్చికం 02/06/2073 03/30/2073 వృద్ధిచెందుతున్నది
35 సాడే సాతి వృశ్చికం 10/24/2073 01/16/2076 వృద్ధిచెందుతున్నది
36 సాడే సాతి ధనుస్సు 01/17/2076 07/10/2076 అత్యున్నత శిఖరము
37 సాడే సాతి వృశ్చికం 07/11/2076 10/11/2076 వృద్ధిచెందుతున్నది
38 సాడే సాతి ధనుస్సు 10/12/2076 01/14/2079 అత్యున్నత శిఖరము
39 సాడే సాతి మకరం 01/15/2079 04/11/2081 సెట్టింగ్
40 సాడే సాతి మకరం 08/03/2081 01/06/2082 సెట్టింగ్
41 స్వల్ప పనోతి మీనం 03/20/2084 05/21/2086
42 స్వల్ప పనోతి మీనం 11/10/2086 02/07/2087

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, సనత్ జయసూర్య may face problems created by సనత్ జయసూర్య's hidden enemies. Relationship with సనత్ జయసూర్య's colleagues will not good enough and they will create problems in సనత్ జయసూర్య's work environment. సనత్ జయసూర్య may also face challenges on సనత్ జయసూర్య's domestic front. This may create pressure and tension. సనత్ జయసూర్య needs to exercise control over సనత్ జయసూర్య's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally సనత్ జయసూర్య will get results eventually, so be patient and wait for సనత్ జయసూర్య's turn. Take this period as learning period, put సనత్ జయసూర్య's hard work and things will fall in place. సనత్ జయసూర్య advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. సనత్ జయసూర్య will find it difficult to achieve success in this period. సనత్ జయసూర్య may not get results of సనత్ జయసూర్య's hard work and feel restricted. సనత్ జయసూర్య's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, సనత్ జయసూర్య should start exercising and taking care of సనత్ జయసూర్య's health, otherwise సనత్ జయసూర్య can be caught by chronic diseases. సనత్ జయసూర్య may suffer from depression, unknown fear or phobia. సనత్ జయసూర్య's will lack clarity in thinking, action, and decision making. సనత్ జయసూర్య will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail సనత్ జయసూర్య out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. సనత్ జయసూర్య will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and సనత్ జయసూర్య need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. సనత్ జయసూర్య may be pessimistic in thinking, సనత్ జయసూర్య is advised to deal with matters enthusiastically. సనత్ జయసూర్య will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, సనత్ జయసూర్య need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and సనత్ జయసూర్య's drinking habits to keep Saturn happy. సనత్ జయసూర్య will be able to sail through this period by intelligently handling సనత్ జయసూర్య's domestic and financial matters.