ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

షహబాహ్ శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు షహబాహ్
పుట్టిన తేది 12 : 12 : 1994 పుట్టిన సమయం 12 : 0 : 0
పుట్టిన ఊరు mewat
లింగము పురుషుడు తిథి దశమి
రాశి మీనం నక్షత్ర రేవతి
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 సాడే సాతి కుంభం 11/10/1993 06/01/1995 వృద్ధిచెందుతున్నది
2 సాడే సాతి మీనం 06/02/1995 08/09/1995 అత్యున్నత శిఖరము
3 సాడే సాతి కుంభం 08/10/1995 02/16/1996 వృద్ధిచెందుతున్నది
4 సాడే సాతి మీనం 02/17/1996 04/17/1998 అత్యున్నత శిఖరము
5 సాడే సాతి మేషం 04/18/1998 06/06/2000 సెట్టింగ్
6 స్వల్ప పనోతి మిథునం 07/23/2002 01/08/2003
7 స్వల్ప పనోతి మిథునం 04/08/2003 09/05/2004
8 స్వల్ప పనోతి మిథునం 01/14/2005 05/25/2005
9 స్వల్ప పనోతి తుల 11/15/2011 05/15/2012
10 స్వల్ప పనోతి తుల 08/04/2012 11/02/2014
11 సాడే సాతి కుంభం 04/29/2022 07/12/2022 వృద్ధిచెందుతున్నది
12 సాడే సాతి కుంభం 01/18/2023 03/29/2025 వృద్ధిచెందుతున్నది
13 సాడే సాతి మీనం 03/30/2025 06/02/2027 అత్యున్నత శిఖరము
14 సాడే సాతి మేషం 06/03/2027 10/19/2027 సెట్టింగ్
15 సాడే సాతి మీనం 10/20/2027 02/23/2028 అత్యున్నత శిఖరము
16 సాడే సాతి మేషం 02/24/2028 08/07/2029 సెట్టింగ్
17 సాడే సాతి మేషం 10/06/2029 04/16/2030 సెట్టింగ్
18 స్వల్ప పనోతి మిథునం 05/31/2032 07/12/2034
19 స్వల్ప పనోతి తుల 01/28/2041 02/05/2041
20 స్వల్ప పనోతి తుల 09/26/2041 12/11/2043
21 స్వల్ప పనోతి తుల 06/23/2044 08/29/2044
22 సాడే సాతి కుంభం 02/25/2052 05/14/2054 వృద్ధిచెందుతున్నది
23 సాడే సాతి మీనం 05/15/2054 09/01/2054 అత్యున్నత శిఖరము
24 సాడే సాతి కుంభం 09/02/2054 02/05/2055 వృద్ధిచెందుతున్నది
25 సాడే సాతి మీనం 02/06/2055 04/06/2057 అత్యున్నత శిఖరము
26 సాడే సాతి మేషం 04/07/2057 05/27/2059 సెట్టింగ్
27 స్వల్ప పనోతి మిథునం 07/11/2061 02/13/2062
28 స్వల్ప పనోతి మిథునం 03/07/2062 08/23/2063
29 స్వల్ప పనోతి మిథునం 02/06/2064 05/09/2064
30 స్వల్ప పనోతి తుల 11/05/2070 02/05/2073
31 స్వల్ప పనోతి తుల 03/31/2073 10/23/2073
32 సాడే సాతి కుంభం 04/12/2081 08/02/2081 వృద్ధిచెందుతున్నది
33 సాడే సాతి కుంభం 01/07/2082 03/19/2084 వృద్ధిచెందుతున్నది
34 సాడే సాతి మీనం 03/20/2084 05/21/2086 అత్యున్నత శిఖరము
35 సాడే సాతి మేషం 05/22/2086 11/09/2086 సెట్టింగ్
36 సాడే సాతి మీనం 11/10/2086 02/07/2087 అత్యున్నత శిఖరము
37 సాడే సాతి మేషం 02/08/2087 07/17/2088 సెట్టింగ్
38 సాడే సాతి మేషం 10/31/2088 04/05/2089 సెట్టింగ్
39 స్వల్ప పనోతి మిథునం 09/19/2090 10/24/2090
40 స్వల్ప పనోతి మిథునం 05/21/2091 07/02/2093
41 స్వల్ప పనోతి తుల 12/26/2099 03/17/2100
42 స్వల్ప పనోతి తుల 09/17/2100 12/02/2102
43 సాడే సాతి కుంభం 02/17/2111 05/02/2113 వృద్ధిచెందుతున్నది
44 సాడే సాతి మీనం 05/03/2113 09/21/2113 అత్యున్నత శిఖరము
45 సాడే సాతి కుంభం 09/22/2113 01/25/2114 వృద్ధిచెందుతున్నది

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, షహబాహ్ may face problems created by షహబాహ్'s hidden enemies. Relationship with షహబాహ్'s colleagues will not good enough and they will create problems in షహబాహ్'s work environment. షహబాహ్ may also face challenges on షహబాహ్'s domestic front. This may create pressure and tension. షహబాహ్ needs to exercise control over షహబాహ్'s spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally షహబాహ్ will get results eventually, so be patient and wait for షహబాహ్'s turn. Take this period as learning period, put షహబాహ్'s hard work and things will fall in place. షహబాహ్ advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. షహబాహ్ will find it difficult to achieve success in this period. షహబాహ్ may not get results of షహబాహ్'s hard work and feel restricted. షహబాహ్'s constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, షహబాహ్ should start exercising and taking care of షహబాహ్'s health, otherwise షహబాహ్ can be caught by chronic diseases. షహబాహ్ may suffer from depression, unknown fear or phobia. షహబాహ్'s will lack clarity in thinking, action, and decision making. షహబాహ్ will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail షహబాహ్ out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. షహబాహ్ will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and షహబాహ్ need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. షహబాహ్ may be pessimistic in thinking, షహబాహ్ is advised to deal with matters enthusiastically. షహబాహ్ will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, షహబాహ్ need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and షహబాహ్'s drinking habits to keep Saturn happy. షహబాహ్ will be able to sail through this period by intelligently handling షహబాహ్'s domestic and financial matters.