ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

షోయబ్ మాలిక్ శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు షోయబ్ మాలిక్
పుట్టిన తేది 1 : 2 : 1982 పుట్టిన సమయం 0 : 0 : 0
పుట్టిన ఊరు Sialkot
లింగము పురుషుడు తిథి సప్తమి
రాశి మేషం నక్షత్ర అశ్విని
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 12/21/1984 05/31/1985
2 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 09/17/1985 12/16/1987
3 సాడే సాతి మీనం 06/02/1995 08/09/1995 వృద్ధిచెందుతున్నది
4 సాడే సాతి మీనం 02/17/1996 04/17/1998 వృద్ధిచెందుతున్నది
5 సాడే సాతి మేషం 04/18/1998 06/06/2000 అత్యున్నత శిఖరము
6 సాడే సాతి వృషభం 06/07/2000 07/22/2002 సెట్టింగ్
7 సాడే సాతి వృషభం 01/09/2003 04/07/2003 సెట్టింగ్
8 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 09/06/2004 01/13/2005
9 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 05/26/2005 10/31/2006
10 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 01/11/2007 07/15/2007
11 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 11/03/2014 01/26/2017
12 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 06/21/2017 10/26/2017
13 సాడే సాతి మీనం 03/30/2025 06/02/2027 వృద్ధిచెందుతున్నది
14 సాడే సాతి మేషం 06/03/2027 10/19/2027 అత్యున్నత శిఖరము
15 సాడే సాతి మీనం 10/20/2027 02/23/2028 వృద్ధిచెందుతున్నది
16 సాడే సాతి మేషం 02/24/2028 08/07/2029 అత్యున్నత శిఖరము
17 సాడే సాతి వృషభం 08/08/2029 10/05/2029 సెట్టింగ్
18 సాడే సాతి మేషం 10/06/2029 04/16/2030 అత్యున్నత శిఖరము
19 సాడే సాతి వృషభం 04/17/2030 05/30/2032 సెట్టింగ్
20 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 07/13/2034 08/27/2036
21 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 12/12/2043 06/22/2044
22 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 08/30/2044 12/07/2046
23 సాడే సాతి మీనం 05/15/2054 09/01/2054 వృద్ధిచెందుతున్నది
24 సాడే సాతి మీనం 02/06/2055 04/06/2057 వృద్ధిచెందుతున్నది
25 సాడే సాతి మేషం 04/07/2057 05/27/2059 అత్యున్నత శిఖరము
26 సాడే సాతి వృషభం 05/28/2059 07/10/2061 సెట్టింగ్
27 సాడే సాతి వృషభం 02/14/2062 03/06/2062 సెట్టింగ్
28 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 08/24/2063 02/05/2064
29 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 05/10/2064 10/12/2065
30 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 02/04/2066 07/02/2066
31 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 02/06/2073 03/30/2073
32 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 10/24/2073 01/16/2076
33 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 07/11/2076 10/11/2076
34 సాడే సాతి మీనం 03/20/2084 05/21/2086 వృద్ధిచెందుతున్నది
35 సాడే సాతి మేషం 05/22/2086 11/09/2086 అత్యున్నత శిఖరము
36 సాడే సాతి మీనం 11/10/2086 02/07/2087 వృద్ధిచెందుతున్నది
37 సాడే సాతి మేషం 02/08/2087 07/17/2088 అత్యున్నత శిఖరము
38 సాడే సాతి వృషభం 07/18/2088 10/30/2088 సెట్టింగ్
39 సాడే సాతి మేషం 10/31/2088 04/05/2089 అత్యున్నత శిఖరము
40 సాడే సాతి వృషభం 04/06/2089 09/18/2090 సెట్టింగ్
41 సాడే సాతి వృషభం 10/25/2090 05/20/2091 సెట్టింగ్
42 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 07/03/2093 08/18/2095

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, షోయబ్ మాలిక్ may face problems created by షోయబ్ మాలిక్'s hidden enemies. Relationship with షోయబ్ మాలిక్'s colleagues will not good enough and they will create problems in షోయబ్ మాలిక్'s work environment. షోయబ్ మాలిక్ may also face challenges on షోయబ్ మాలిక్'s domestic front. This may create pressure and tension. షోయబ్ మాలిక్ needs to exercise control over షోయబ్ మాలిక్'s spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally షోయబ్ మాలిక్ will get results eventually, so be patient and wait for షోయబ్ మాలిక్'s turn. Take this period as learning period, put షోయబ్ మాలిక్'s hard work and things will fall in place. షోయబ్ మాలిక్ advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. షోయబ్ మాలిక్ will find it difficult to achieve success in this period. షోయబ్ మాలిక్ may not get results of షోయబ్ మాలిక్'s hard work and feel restricted. షోయబ్ మాలిక్'s constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, షోయబ్ మాలిక్ should start exercising and taking care of షోయబ్ మాలిక్'s health, otherwise షోయబ్ మాలిక్ can be caught by chronic diseases. షోయబ్ మాలిక్ may suffer from depression, unknown fear or phobia. షోయబ్ మాలిక్'s will lack clarity in thinking, action, and decision making. షోయబ్ మాలిక్ will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail షోయబ్ మాలిక్ out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. షోయబ్ మాలిక్ will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and షోయబ్ మాలిక్ need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. షోయబ్ మాలిక్ may be pessimistic in thinking, షోయబ్ మాలిక్ is advised to deal with matters enthusiastically. షోయబ్ మాలిక్ will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, షోయబ్ మాలిక్ need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and షోయబ్ మాలిక్'s drinking habits to keep Saturn happy. షోయబ్ మాలిక్ will be able to sail through this period by intelligently handling షోయబ్ మాలిక్'s domestic and financial matters.