ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

సిద్దేశ్ లాడ్ శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు సిద్దేశ్ లాడ్
పుట్టిన తేది 23 : 5 : 1992 పుట్టిన సమయం 0 : 0 : 0
పుట్టిన ఊరు Mumbai
లింగము పురుషుడు తిథి షష్టి
రాశి మకరం నక్షత్ర శ్రవణము
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 సాడే సాతి మకరం 12/15/1990 03/05/1993 అత్యున్నత శిఖరము
2 సాడే సాతి కుంభం 03/06/1993 10/15/1993 సెట్టింగ్
3 సాడే సాతి మకరం 10/16/1993 11/09/1993 అత్యున్నత శిఖరము
4 సాడే సాతి కుంభం 11/10/1993 06/01/1995 సెట్టింగ్
5 సాడే సాతి కుంభం 08/10/1995 02/16/1996 సెట్టింగ్
6 స్వల్ప పనోతి మేషం 04/18/1998 06/06/2000
7 స్వల్ప పనోతి సింహం 11/01/2006 01/10/2007
8 స్వల్ప పనోతి సింహం 07/16/2007 09/09/2009
9 సాడే సాతి ధనుస్సు 01/27/2017 06/20/2017 వృద్ధిచెందుతున్నది
10 సాడే సాతి ధనుస్సు 10/27/2017 01/23/2020 వృద్ధిచెందుతున్నది
11 సాడే సాతి మకరం 01/24/2020 04/28/2022 అత్యున్నత శిఖరము
12 సాడే సాతి కుంభం 04/29/2022 07/12/2022 సెట్టింగ్
13 సాడే సాతి మకరం 07/13/2022 01/17/2023 అత్యున్నత శిఖరము
14 సాడే సాతి కుంభం 01/18/2023 03/29/2025 సెట్టింగ్
15 స్వల్ప పనోతి మేషం 06/03/2027 10/19/2027
16 స్వల్ప పనోతి మేషం 02/24/2028 08/07/2029
17 స్వల్ప పనోతి మేషం 10/06/2029 04/16/2030
18 స్వల్ప పనోతి సింహం 08/28/2036 10/22/2038
19 స్వల్ప పనోతి సింహం 04/06/2039 07/12/2039
20 సాడే సాతి ధనుస్సు 12/08/2046 03/06/2049 వృద్ధిచెందుతున్నది
21 సాడే సాతి మకరం 03/07/2049 07/09/2049 అత్యున్నత శిఖరము
22 సాడే సాతి ధనుస్సు 07/10/2049 12/03/2049 వృద్ధిచెందుతున్నది
23 సాడే సాతి మకరం 12/04/2049 02/24/2052 అత్యున్నత శిఖరము
24 సాడే సాతి కుంభం 02/25/2052 05/14/2054 సెట్టింగ్
25 సాడే సాతి కుంభం 09/02/2054 02/05/2055 సెట్టింగ్
26 స్వల్ప పనోతి మేషం 04/07/2057 05/27/2059
27 స్వల్ప పనోతి సింహం 10/13/2065 02/03/2066
28 స్వల్ప పనోతి సింహం 07/03/2066 08/29/2068
29 సాడే సాతి ధనుస్సు 01/17/2076 07/10/2076 వృద్ధిచెందుతున్నది
30 సాడే సాతి ధనుస్సు 10/12/2076 01/14/2079 వృద్ధిచెందుతున్నది
31 సాడే సాతి మకరం 01/15/2079 04/11/2081 అత్యున్నత శిఖరము
32 సాడే సాతి కుంభం 04/12/2081 08/02/2081 సెట్టింగ్
33 సాడే సాతి మకరం 08/03/2081 01/06/2082 అత్యున్నత శిఖరము
34 సాడే సాతి కుంభం 01/07/2082 03/19/2084 సెట్టింగ్
35 స్వల్ప పనోతి మేషం 05/22/2086 11/09/2086
36 స్వల్ప పనోతి మేషం 02/08/2087 07/17/2088
37 స్వల్ప పనోతి మేషం 10/31/2088 04/05/2089
38 స్వల్ప పనోతి సింహం 08/19/2095 10/11/2097
39 స్వల్ప పనోతి సింహం 05/03/2098 06/19/2098
40 సాడే సాతి ధనుస్సు 11/30/2105 02/24/2108 వృద్ధిచెందుతున్నది
41 సాడే సాతి మకరం 02/25/2108 07/28/2108 అత్యున్నత శిఖరము
42 సాడే సాతి ధనుస్సు 07/29/2108 11/22/2108 వృద్ధిచెందుతున్నది
43 సాడే సాతి మకరం 11/23/2108 02/16/2111 అత్యున్నత శిఖరము

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, సిద్దేశ్ లాడ్ may face problems created by సిద్దేశ్ లాడ్'s hidden enemies. Relationship with సిద్దేశ్ లాడ్'s colleagues will not good enough and they will create problems in సిద్దేశ్ లాడ్'s work environment. సిద్దేశ్ లాడ్ may also face challenges on సిద్దేశ్ లాడ్'s domestic front. This may create pressure and tension. సిద్దేశ్ లాడ్ needs to exercise control over సిద్దేశ్ లాడ్'s spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally సిద్దేశ్ లాడ్ will get results eventually, so be patient and wait for సిద్దేశ్ లాడ్'s turn. Take this period as learning period, put సిద్దేశ్ లాడ్'s hard work and things will fall in place. సిద్దేశ్ లాడ్ advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. సిద్దేశ్ లాడ్ will find it difficult to achieve success in this period. సిద్దేశ్ లాడ్ may not get results of సిద్దేశ్ లాడ్'s hard work and feel restricted. సిద్దేశ్ లాడ్'s constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, సిద్దేశ్ లాడ్ should start exercising and taking care of సిద్దేశ్ లాడ్'s health, otherwise సిద్దేశ్ లాడ్ can be caught by chronic diseases. సిద్దేశ్ లాడ్ may suffer from depression, unknown fear or phobia. సిద్దేశ్ లాడ్'s will lack clarity in thinking, action, and decision making. సిద్దేశ్ లాడ్ will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail సిద్దేశ్ లాడ్ out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. సిద్దేశ్ లాడ్ will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and సిద్దేశ్ లాడ్ need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. సిద్దేశ్ లాడ్ may be pessimistic in thinking, సిద్దేశ్ లాడ్ is advised to deal with matters enthusiastically. సిద్దేశ్ లాడ్ will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, సిద్దేశ్ లాడ్ need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and సిద్దేశ్ లాడ్'s drinking habits to keep Saturn happy. సిద్దేశ్ లాడ్ will be able to sail through this period by intelligently handling సిద్దేశ్ లాడ్'s domestic and financial matters.