ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

తైమ్ ఇక్బాల్ శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు తైమ్ ఇక్బాల్
పుట్టిన తేది 20 : 3 : 1989 పుట్టిన సమయం 12 : 0 : 0
పుట్టిన ఊరు Chittagong
లింగము పురుషుడు తిథి చతుర్దశి
రాశి సింహం నక్షత్ర మఖ
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 స్వల్ప పనోతి మీనం 06/02/1995 08/09/1995
2 స్వల్ప పనోతి మీనం 02/17/1996 04/17/1998
3 సాడే సాతి కర్కాటకం 09/06/2004 01/13/2005 వృద్ధిచెందుతున్నది
4 సాడే సాతి కర్కాటకం 05/26/2005 10/31/2006 వృద్ధిచెందుతున్నది
5 సాడే సాతి సింహం 11/01/2006 01/10/2007 అత్యున్నత శిఖరము
6 సాడే సాతి కర్కాటకం 01/11/2007 07/15/2007 వృద్ధిచెందుతున్నది
7 సాడే సాతి సింహం 07/16/2007 09/09/2009 అత్యున్నత శిఖరము
8 సాడే సాతి కన్య 09/10/2009 11/14/2011 సెట్టింగ్
9 సాడే సాతి కన్య 05/16/2012 08/03/2012 సెట్టింగ్
10 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 11/03/2014 01/26/2017
11 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 06/21/2017 10/26/2017
12 స్వల్ప పనోతి మీనం 03/30/2025 06/02/2027
13 స్వల్ప పనోతి మీనం 10/20/2027 02/23/2028
14 సాడే సాతి కర్కాటకం 07/13/2034 08/27/2036 వృద్ధిచెందుతున్నది
15 సాడే సాతి సింహం 08/28/2036 10/22/2038 అత్యున్నత శిఖరము
16 సాడే సాతి కన్య 10/23/2038 04/05/2039 సెట్టింగ్
17 సాడే సాతి సింహం 04/06/2039 07/12/2039 అత్యున్నత శిఖరము
18 సాడే సాతి కన్య 07/13/2039 01/27/2041 సెట్టింగ్
19 సాడే సాతి కన్య 02/06/2041 09/25/2041 సెట్టింగ్
20 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 12/12/2043 06/22/2044
21 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 08/30/2044 12/07/2046
22 స్వల్ప పనోతి మీనం 05/15/2054 09/01/2054
23 స్వల్ప పనోతి మీనం 02/06/2055 04/06/2057
24 సాడే సాతి కర్కాటకం 08/24/2063 02/05/2064 వృద్ధిచెందుతున్నది
25 సాడే సాతి కర్కాటకం 05/10/2064 10/12/2065 వృద్ధిచెందుతున్నది
26 సాడే సాతి సింహం 10/13/2065 02/03/2066 అత్యున్నత శిఖరము
27 సాడే సాతి కర్కాటకం 02/04/2066 07/02/2066 వృద్ధిచెందుతున్నది
28 సాడే సాతి సింహం 07/03/2066 08/29/2068 అత్యున్నత శిఖరము
29 సాడే సాతి కన్య 08/30/2068 11/04/2070 సెట్టింగ్
30 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 02/06/2073 03/30/2073
31 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 10/24/2073 01/16/2076
32 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 07/11/2076 10/11/2076
33 స్వల్ప పనోతి మీనం 03/20/2084 05/21/2086
34 స్వల్ప పనోతి మీనం 11/10/2086 02/07/2087
35 సాడే సాతి కర్కాటకం 07/03/2093 08/18/2095 వృద్ధిచెందుతున్నది
36 సాడే సాతి సింహం 08/19/2095 10/11/2097 అత్యున్నత శిఖరము
37 సాడే సాతి కన్య 10/12/2097 05/02/2098 సెట్టింగ్
38 సాడే సాతి సింహం 05/03/2098 06/19/2098 అత్యున్నత శిఖరము
39 సాడే సాతి కన్య 06/20/2098 12/25/2099 సెట్టింగ్
40 సాడే సాతి కన్య 03/18/2100 09/16/2100 సెట్టింగ్
41 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 12/03/2102 11/29/2105

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, తైమ్ ఇక్బాల్ may face problems created by తైమ్ ఇక్బాల్'s hidden enemies. Relationship with తైమ్ ఇక్బాల్'s colleagues will not good enough and they will create problems in తైమ్ ఇక్బాల్'s work environment. తైమ్ ఇక్బాల్ may also face challenges on తైమ్ ఇక్బాల్'s domestic front. This may create pressure and tension. తైమ్ ఇక్బాల్ needs to exercise control over తైమ్ ఇక్బాల్'s spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally తైమ్ ఇక్బాల్ will get results eventually, so be patient and wait for తైమ్ ఇక్బాల్'s turn. Take this period as learning period, put తైమ్ ఇక్బాల్'s hard work and things will fall in place. తైమ్ ఇక్బాల్ advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. తైమ్ ఇక్బాల్ will find it difficult to achieve success in this period. తైమ్ ఇక్బాల్ may not get results of తైమ్ ఇక్బాల్'s hard work and feel restricted. తైమ్ ఇక్బాల్'s constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, తైమ్ ఇక్బాల్ should start exercising and taking care of తైమ్ ఇక్బాల్'s health, otherwise తైమ్ ఇక్బాల్ can be caught by chronic diseases. తైమ్ ఇక్బాల్ may suffer from depression, unknown fear or phobia. తైమ్ ఇక్బాల్'s will lack clarity in thinking, action, and decision making. తైమ్ ఇక్బాల్ will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail తైమ్ ఇక్బాల్ out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. తైమ్ ఇక్బాల్ will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and తైమ్ ఇక్బాల్ need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. తైమ్ ఇక్బాల్ may be pessimistic in thinking, తైమ్ ఇక్బాల్ is advised to deal with matters enthusiastically. తైమ్ ఇక్బాల్ will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, తైమ్ ఇక్బాల్ need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and తైమ్ ఇక్బాల్'s drinking habits to keep Saturn happy. తైమ్ ఇక్బాల్ will be able to sail through this period by intelligently handling తైమ్ ఇక్బాల్'s domestic and financial matters.