ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

తిగ్మాన్సు దులియా శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు తిగ్మాన్సు దులియా
పుట్టిన తేది 3 : 7 : 1967 పుట్టిన సమయం 12 : 0 : 0
పుట్టిన ఊరు Allahabad
లింగము పురుషుడు తిథి ఏకాదశి
రాశి మేషం నక్షత్ర భరణి
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 సాడే సాతి మీనం 12/20/1966 06/16/1968 వృద్ధిచెందుతున్నది
2 సాడే సాతి మేషం 06/17/1968 09/27/1968 అత్యున్నత శిఖరము
3 సాడే సాతి మీనం 09/28/1968 03/07/1969 వృద్ధిచెందుతున్నది
4 సాడే సాతి మేషం 03/08/1969 04/27/1971 అత్యున్నత శిఖరము
5 సాడే సాతి వృషభం 04/28/1971 06/10/1973 సెట్టింగ్
6 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 07/24/1975 09/06/1977
7 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 12/21/1984 05/31/1985
8 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 09/17/1985 12/16/1987
9 సాడే సాతి మీనం 06/02/1995 08/09/1995 వృద్ధిచెందుతున్నది
10 సాడే సాతి మీనం 02/17/1996 04/17/1998 వృద్ధిచెందుతున్నది
11 సాడే సాతి మేషం 04/18/1998 06/06/2000 అత్యున్నత శిఖరము
12 సాడే సాతి వృషభం 06/07/2000 07/22/2002 సెట్టింగ్
13 సాడే సాతి వృషభం 01/09/2003 04/07/2003 సెట్టింగ్
14 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 09/06/2004 01/13/2005
15 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 05/26/2005 10/31/2006
16 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 01/11/2007 07/15/2007
17 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 11/03/2014 01/26/2017
18 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 06/21/2017 10/26/2017
19 సాడే సాతి మీనం 03/30/2025 06/02/2027 వృద్ధిచెందుతున్నది
20 సాడే సాతి మేషం 06/03/2027 10/19/2027 అత్యున్నత శిఖరము
21 సాడే సాతి మీనం 10/20/2027 02/23/2028 వృద్ధిచెందుతున్నది
22 సాడే సాతి మేషం 02/24/2028 08/07/2029 అత్యున్నత శిఖరము
23 సాడే సాతి వృషభం 08/08/2029 10/05/2029 సెట్టింగ్
24 సాడే సాతి మేషం 10/06/2029 04/16/2030 అత్యున్నత శిఖరము
25 సాడే సాతి వృషభం 04/17/2030 05/30/2032 సెట్టింగ్
26 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 07/13/2034 08/27/2036
27 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 12/12/2043 06/22/2044
28 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 08/30/2044 12/07/2046
29 సాడే సాతి మీనం 05/15/2054 09/01/2054 వృద్ధిచెందుతున్నది
30 సాడే సాతి మీనం 02/06/2055 04/06/2057 వృద్ధిచెందుతున్నది
31 సాడే సాతి మేషం 04/07/2057 05/27/2059 అత్యున్నత శిఖరము
32 సాడే సాతి వృషభం 05/28/2059 07/10/2061 సెట్టింగ్
33 సాడే సాతి వృషభం 02/14/2062 03/06/2062 సెట్టింగ్
34 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 08/24/2063 02/05/2064
35 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 05/10/2064 10/12/2065
36 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 02/04/2066 07/02/2066
37 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 02/06/2073 03/30/2073
38 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 10/24/2073 01/16/2076
39 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 07/11/2076 10/11/2076
40 సాడే సాతి మీనం 03/20/2084 05/21/2086 వృద్ధిచెందుతున్నది
41 సాడే సాతి మేషం 05/22/2086 11/09/2086 అత్యున్నత శిఖరము
42 సాడే సాతి మీనం 11/10/2086 02/07/2087 వృద్ధిచెందుతున్నది

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, తిగ్మాన్సు దులియా may face problems created by తిగ్మాన్సు దులియా's hidden enemies. Relationship with తిగ్మాన్సు దులియా's colleagues will not good enough and they will create problems in తిగ్మాన్సు దులియా's work environment. తిగ్మాన్సు దులియా may also face challenges on తిగ్మాన్సు దులియా's domestic front. This may create pressure and tension. తిగ్మాన్సు దులియా needs to exercise control over తిగ్మాన్సు దులియా's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally తిగ్మాన్సు దులియా will get results eventually, so be patient and wait for తిగ్మాన్సు దులియా's turn. Take this period as learning period, put తిగ్మాన్సు దులియా's hard work and things will fall in place. తిగ్మాన్సు దులియా advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. తిగ్మాన్సు దులియా will find it difficult to achieve success in this period. తిగ్మాన్సు దులియా may not get results of తిగ్మాన్సు దులియా's hard work and feel restricted. తిగ్మాన్సు దులియా's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, తిగ్మాన్సు దులియా should start exercising and taking care of తిగ్మాన్సు దులియా's health, otherwise తిగ్మాన్సు దులియా can be caught by chronic diseases. తిగ్మాన్సు దులియా may suffer from depression, unknown fear or phobia. తిగ్మాన్సు దులియా's will lack clarity in thinking, action, and decision making. తిగ్మాన్సు దులియా will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail తిగ్మాన్సు దులియా out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. తిగ్మాన్సు దులియా will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and తిగ్మాన్సు దులియా need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. తిగ్మాన్సు దులియా may be pessimistic in thinking, తిగ్మాన్సు దులియా is advised to deal with matters enthusiastically. తిగ్మాన్సు దులియా will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, తిగ్మాన్సు దులియా need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and తిగ్మాన్సు దులియా's drinking habits to keep Saturn happy. తిగ్మాన్సు దులియా will be able to sail through this period by intelligently handling తిగ్మాన్సు దులియా's domestic and financial matters.