ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

వర్షా ఉస్గాంకర్ శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు వర్షా ఉస్గాంకర్
పుట్టిన తేది 28 : 2 : 1965 పుట్టిన సమయం 17 : 45 : 0
పుట్టిన ఊరు Goa
లింగము స్త్రీ తిథి త్రయోదశి
రాశి మకరం నక్షత్ర శ్రవణము
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 సాడే సాతి కుంభం 01/28/1964 04/08/1966 సెట్టింగ్
2 సాడే సాతి కుంభం 11/03/1966 12/19/1966 సెట్టింగ్
3 స్వల్ప పనోతి మేషం 06/17/1968 09/27/1968
4 స్వల్ప పనోతి మేషం 03/08/1969 04/27/1971
5 స్వల్ప పనోతి సింహం 09/07/1977 11/03/1979
6 స్వల్ప పనోతి సింహం 03/15/1980 07/26/1980
7 సాడే సాతి ధనుస్సు 12/17/1987 03/20/1990 వృద్ధిచెందుతున్నది
8 సాడే సాతి మకరం 03/21/1990 06/20/1990 అత్యున్నత శిఖరము
9 సాడే సాతి ధనుస్సు 06/21/1990 12/14/1990 వృద్ధిచెందుతున్నది
10 సాడే సాతి మకరం 12/15/1990 03/05/1993 అత్యున్నత శిఖరము
11 సాడే సాతి కుంభం 03/06/1993 10/15/1993 సెట్టింగ్
12 సాడే సాతి మకరం 10/16/1993 11/09/1993 అత్యున్నత శిఖరము
13 సాడే సాతి కుంభం 11/10/1993 06/01/1995 సెట్టింగ్
14 సాడే సాతి కుంభం 08/10/1995 02/16/1996 సెట్టింగ్
15 స్వల్ప పనోతి మేషం 04/18/1998 06/06/2000
16 స్వల్ప పనోతి సింహం 11/01/2006 01/10/2007
17 స్వల్ప పనోతి సింహం 07/16/2007 09/09/2009
18 సాడే సాతి ధనుస్సు 01/27/2017 06/20/2017 వృద్ధిచెందుతున్నది
19 సాడే సాతి ధనుస్సు 10/27/2017 01/23/2020 వృద్ధిచెందుతున్నది
20 సాడే సాతి మకరం 01/24/2020 04/28/2022 అత్యున్నత శిఖరము
21 సాడే సాతి కుంభం 04/29/2022 07/12/2022 సెట్టింగ్
22 సాడే సాతి మకరం 07/13/2022 01/17/2023 అత్యున్నత శిఖరము
23 సాడే సాతి కుంభం 01/18/2023 03/29/2025 సెట్టింగ్
24 స్వల్ప పనోతి మేషం 06/03/2027 10/19/2027
25 స్వల్ప పనోతి మేషం 02/24/2028 08/07/2029
26 స్వల్ప పనోతి మేషం 10/06/2029 04/16/2030
27 స్వల్ప పనోతి సింహం 08/28/2036 10/22/2038
28 స్వల్ప పనోతి సింహం 04/06/2039 07/12/2039
29 సాడే సాతి ధనుస్సు 12/08/2046 03/06/2049 వృద్ధిచెందుతున్నది
30 సాడే సాతి మకరం 03/07/2049 07/09/2049 అత్యున్నత శిఖరము
31 సాడే సాతి ధనుస్సు 07/10/2049 12/03/2049 వృద్ధిచెందుతున్నది
32 సాడే సాతి మకరం 12/04/2049 02/24/2052 అత్యున్నత శిఖరము
33 సాడే సాతి కుంభం 02/25/2052 05/14/2054 సెట్టింగ్
34 సాడే సాతి కుంభం 09/02/2054 02/05/2055 సెట్టింగ్
35 స్వల్ప పనోతి మేషం 04/07/2057 05/27/2059
36 స్వల్ప పనోతి సింహం 10/13/2065 02/03/2066
37 స్వల్ప పనోతి సింహం 07/03/2066 08/29/2068
38 సాడే సాతి ధనుస్సు 01/17/2076 07/10/2076 వృద్ధిచెందుతున్నది
39 సాడే సాతి ధనుస్సు 10/12/2076 01/14/2079 వృద్ధిచెందుతున్నది
40 సాడే సాతి మకరం 01/15/2079 04/11/2081 అత్యున్నత శిఖరము
41 సాడే సాతి కుంభం 04/12/2081 08/02/2081 సెట్టింగ్
42 సాడే సాతి మకరం 08/03/2081 01/06/2082 అత్యున్నత శిఖరము
43 సాడే సాతి కుంభం 01/07/2082 03/19/2084 సెట్టింగ్

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, వర్షా ఉస్గాంకర్ may face problems created by వర్షా ఉస్గాంకర్'s hidden enemies. Relationship with వర్షా ఉస్గాంకర్'s colleagues will not good enough and they will create problems in వర్షా ఉస్గాంకర్'s work environment. వర్షా ఉస్గాంకర్ may also face challenges on వర్షా ఉస్గాంకర్'s domestic front. This may create pressure and tension. వర్షా ఉస్గాంకర్ needs to exercise control over వర్షా ఉస్గాంకర్'s spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally వర్షా ఉస్గాంకర్ will get results eventually, so be patient and wait for వర్షా ఉస్గాంకర్'s turn. Take this period as learning period, put వర్షా ఉస్గాంకర్'s hard work and things will fall in place. వర్షా ఉస్గాంకర్ advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. వర్షా ఉస్గాంకర్ will find it difficult to achieve success in this period. వర్షా ఉస్గాంకర్ may not get results of వర్షా ఉస్గాంకర్'s hard work and feel restricted. వర్షా ఉస్గాంకర్'s constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, వర్షా ఉస్గాంకర్ should start exercising and taking care of వర్షా ఉస్గాంకర్'s health, otherwise వర్షా ఉస్గాంకర్ can be caught by chronic diseases. వర్షా ఉస్గాంకర్ may suffer from depression, unknown fear or phobia. వర్షా ఉస్గాంకర్'s will lack clarity in thinking, action, and decision making. వర్షా ఉస్గాంకర్ will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail వర్షా ఉస్గాంకర్ out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. వర్షా ఉస్గాంకర్ will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and వర్షా ఉస్గాంకర్ need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. వర్షా ఉస్గాంకర్ may be pessimistic in thinking, వర్షా ఉస్గాంకర్ is advised to deal with matters enthusiastically. వర్షా ఉస్గాంకర్ will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, వర్షా ఉస్గాంకర్ need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and వర్షా ఉస్గాంకర్'s drinking habits to keep Saturn happy. వర్షా ఉస్గాంకర్ will be able to sail through this period by intelligently handling వర్షా ఉస్గాంకర్'s domestic and financial matters.