ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

వర్జీని లిడోయ్న్ శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు వర్జీని లిడోయ్న్
పుట్టిన తేది 15 : 11 : 1976 పుట్టిన సమయం 12 : 0 : 0
పుట్టిన ఊరు Aubervilliers
లింగము స్త్రీ తిథి అష్టమి
రాశి సింహం నక్షత్ర మఖ
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 సాడే సాతి కర్కాటకం 07/24/1975 09/06/1977 వృద్ధిచెందుతున్నది
2 సాడే సాతి సింహం 09/07/1977 11/03/1979 అత్యున్నత శిఖరము
3 సాడే సాతి కన్య 11/04/1979 03/14/1980 సెట్టింగ్
4 సాడే సాతి సింహం 03/15/1980 07/26/1980 అత్యున్నత శిఖరము
5 సాడే సాతి కన్య 07/27/1980 10/05/1982 సెట్టింగ్
6 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 12/21/1984 05/31/1985
7 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 09/17/1985 12/16/1987
8 స్వల్ప పనోతి మీనం 06/02/1995 08/09/1995
9 స్వల్ప పనోతి మీనం 02/17/1996 04/17/1998
10 సాడే సాతి కర్కాటకం 09/06/2004 01/13/2005 వృద్ధిచెందుతున్నది
11 సాడే సాతి కర్కాటకం 05/26/2005 10/31/2006 వృద్ధిచెందుతున్నది
12 సాడే సాతి సింహం 11/01/2006 01/10/2007 అత్యున్నత శిఖరము
13 సాడే సాతి కర్కాటకం 01/11/2007 07/15/2007 వృద్ధిచెందుతున్నది
14 సాడే సాతి సింహం 07/16/2007 09/09/2009 అత్యున్నత శిఖరము
15 సాడే సాతి కన్య 09/10/2009 11/14/2011 సెట్టింగ్
16 సాడే సాతి కన్య 05/16/2012 08/03/2012 సెట్టింగ్
17 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 11/03/2014 01/26/2017
18 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 06/21/2017 10/26/2017
19 స్వల్ప పనోతి మీనం 03/30/2025 06/02/2027
20 స్వల్ప పనోతి మీనం 10/20/2027 02/23/2028
21 సాడే సాతి కర్కాటకం 07/13/2034 08/27/2036 వృద్ధిచెందుతున్నది
22 సాడే సాతి సింహం 08/28/2036 10/22/2038 అత్యున్నత శిఖరము
23 సాడే సాతి కన్య 10/23/2038 04/05/2039 సెట్టింగ్
24 సాడే సాతి సింహం 04/06/2039 07/12/2039 అత్యున్నత శిఖరము
25 సాడే సాతి కన్య 07/13/2039 01/27/2041 సెట్టింగ్
26 సాడే సాతి కన్య 02/06/2041 09/25/2041 సెట్టింగ్
27 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 12/12/2043 06/22/2044
28 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 08/30/2044 12/07/2046
29 స్వల్ప పనోతి మీనం 05/15/2054 09/01/2054
30 స్వల్ప పనోతి మీనం 02/06/2055 04/06/2057
31 సాడే సాతి కర్కాటకం 08/24/2063 02/05/2064 వృద్ధిచెందుతున్నది
32 సాడే సాతి కర్కాటకం 05/10/2064 10/12/2065 వృద్ధిచెందుతున్నది
33 సాడే సాతి సింహం 10/13/2065 02/03/2066 అత్యున్నత శిఖరము
34 సాడే సాతి కర్కాటకం 02/04/2066 07/02/2066 వృద్ధిచెందుతున్నది
35 సాడే సాతి సింహం 07/03/2066 08/29/2068 అత్యున్నత శిఖరము
36 సాడే సాతి కన్య 08/30/2068 11/04/2070 సెట్టింగ్
37 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 02/06/2073 03/30/2073
38 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 10/24/2073 01/16/2076
39 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 07/11/2076 10/11/2076
40 స్వల్ప పనోతి మీనం 03/20/2084 05/21/2086
41 స్వల్ప పనోతి మీనం 11/10/2086 02/07/2087
42 సాడే సాతి కర్కాటకం 07/03/2093 08/18/2095 వృద్ధిచెందుతున్నది

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, వర్జీని లిడోయ్న్ may face problems created by వర్జీని లిడోయ్న్'s hidden enemies. Relationship with వర్జీని లిడోయ్న్'s colleagues will not good enough and they will create problems in వర్జీని లిడోయ్న్'s work environment. వర్జీని లిడోయ్న్ may also face challenges on వర్జీని లిడోయ్న్'s domestic front. This may create pressure and tension. వర్జీని లిడోయ్న్ needs to exercise control over వర్జీని లిడోయ్న్'s spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally వర్జీని లిడోయ్న్ will get results eventually, so be patient and wait for వర్జీని లిడోయ్న్'s turn. Take this period as learning period, put వర్జీని లిడోయ్న్'s hard work and things will fall in place. వర్జీని లిడోయ్న్ advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. వర్జీని లిడోయ్న్ will find it difficult to achieve success in this period. వర్జీని లిడోయ్న్ may not get results of వర్జీని లిడోయ్న్'s hard work and feel restricted. వర్జీని లిడోయ్న్'s constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, వర్జీని లిడోయ్న్ should start exercising and taking care of వర్జీని లిడోయ్న్'s health, otherwise వర్జీని లిడోయ్న్ can be caught by chronic diseases. వర్జీని లిడోయ్న్ may suffer from depression, unknown fear or phobia. వర్జీని లిడోయ్న్'s will lack clarity in thinking, action, and decision making. వర్జీని లిడోయ్న్ will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail వర్జీని లిడోయ్న్ out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. వర్జీని లిడోయ్న్ will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and వర్జీని లిడోయ్న్ need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. వర్జీని లిడోయ్న్ may be pessimistic in thinking, వర్జీని లిడోయ్న్ is advised to deal with matters enthusiastically. వర్జీని లిడోయ్న్ will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, వర్జీని లిడోయ్న్ need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and వర్జీని లిడోయ్న్'s drinking habits to keep Saturn happy. వర్జీని లిడోయ్న్ will be able to sail through this period by intelligently handling వర్జీని లిడోయ్న్'s domestic and financial matters.