ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

విష్ణు నారాయణ భట్ఖండే శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు విష్ణు నారాయణ భట్ఖండే
పుట్టిన తేది 10 : 8 : 1860 పుట్టిన సమయం 7 : 53 : 40
పుట్టిన ఊరు Walkeshwar
లింగము పురుషుడు తిథి అష్టమి
రాశి మేషం నక్షత్ర కృత్తిక
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 01/12/1867 04/25/1867
2 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 10/09/1867 01/01/1870
3 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 08/14/1870 09/08/1870
4 సాడే సాతి మీనం 03/07/1878 05/05/1880 వృద్ధిచెందుతున్నది
5 సాడే సాతి మేషం 05/06/1880 12/14/1880 అత్యున్నత శిఖరము
6 సాడే సాతి మీనం 12/15/1880 01/02/1881 వృద్ధిచెందుతున్నది
7 సాడే సాతి మేషం 01/03/1881 06/29/1882 అత్యున్నత శిఖరము
8 సాడే సాతి వృషభం 06/30/1882 11/20/1882 సెట్టింగ్
9 సాడే సాతి మేషం 11/21/1882 03/19/1883 అత్యున్నత శిఖరము
10 సాడే సాతి వృషభం 03/20/1883 08/19/1884 సెట్టింగ్
11 సాడే సాతి వృషభం 11/24/1884 05/05/1885 సెట్టింగ్
12 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 10/19/1886 11/19/1886
13 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 06/19/1887 08/04/1889
14 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 11/19/1896 02/22/1899
15 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 05/13/1899 11/16/1899
16 సాడే సాతి మీనం 04/20/1907 10/07/1907 వృద్ధిచెందుతున్నది
17 సాడే సాతి మీనం 01/11/1908 07/08/1909 వృద్ధిచెందుతున్నది
18 సాడే సాతి మేషం 07/09/1909 09/01/1909 అత్యున్నత శిఖరము
19 సాడే సాతి మీనం 09/02/1909 03/18/1910 వృద్ధిచెందుతున్నది
20 సాడే సాతి మేషం 03/19/1910 05/07/1912 అత్యున్నత శిఖరము
21 సాడే సాతి వృషభం 05/08/1912 06/20/1914 సెట్టింగ్
22 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 08/02/1916 09/17/1918
23 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 03/15/1919 06/02/1919
24 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 01/01/1926 05/13/1926
25 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 09/30/1926 12/24/1928
26 సాడే సాతి మీనం 02/26/1937 04/27/1939 వృద్ధిచెందుతున్నది
27 సాడే సాతి మేషం 04/28/1939 06/18/1941 అత్యున్నత శిఖరము
28 సాడే సాతి వృషభం 06/19/1941 12/14/1941 సెట్టింగ్
29 సాడే సాతి మేషం 12/15/1941 03/03/1942 అత్యున్నత శిఖరము
30 సాడే సాతి వృషభం 03/04/1942 08/05/1943 సెట్టింగ్
31 సాడే సాతి వృషభం 12/17/1943 04/23/1944 సెట్టింగ్
32 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 09/23/1945 12/21/1945
33 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 06/09/1946 07/26/1948
34 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 11/12/1955 02/07/1958
35 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 06/02/1958 11/07/1958
36 సాడే సాతి మీనం 04/09/1966 11/02/1966 వృద్ధిచెందుతున్నది
37 సాడే సాతి మీనం 12/20/1966 06/16/1968 వృద్ధిచెందుతున్నది
38 సాడే సాతి మేషం 06/17/1968 09/27/1968 అత్యున్నత శిఖరము
39 సాడే సాతి మీనం 09/28/1968 03/07/1969 వృద్ధిచెందుతున్నది
40 సాడే సాతి మేషం 03/08/1969 04/27/1971 అత్యున్నత శిఖరము
41 సాడే సాతి వృషభం 04/28/1971 06/10/1973 సెట్టింగ్
42 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 07/24/1975 09/06/1977

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, విష్ణు నారాయణ భట్ఖండే may face problems created by విష్ణు నారాయణ భట్ఖండే's hidden enemies. Relationship with విష్ణు నారాయణ భట్ఖండే's colleagues will not good enough and they will create problems in విష్ణు నారాయణ భట్ఖండే's work environment. విష్ణు నారాయణ భట్ఖండే may also face challenges on విష్ణు నారాయణ భట్ఖండే's domestic front. This may create pressure and tension. విష్ణు నారాయణ భట్ఖండే needs to exercise control over విష్ణు నారాయణ భట్ఖండే's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally విష్ణు నారాయణ భట్ఖండే will get results eventually, so be patient and wait for విష్ణు నారాయణ భట్ఖండే's turn. Take this period as learning period, put విష్ణు నారాయణ భట్ఖండే's hard work and things will fall in place. విష్ణు నారాయణ భట్ఖండే advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. విష్ణు నారాయణ భట్ఖండే will find it difficult to achieve success in this period. విష్ణు నారాయణ భట్ఖండే may not get results of విష్ణు నారాయణ భట్ఖండే's hard work and feel restricted. విష్ణు నారాయణ భట్ఖండే's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, విష్ణు నారాయణ భట్ఖండే should start exercising and taking care of విష్ణు నారాయణ భట్ఖండే's health, otherwise విష్ణు నారాయణ భట్ఖండే can be caught by chronic diseases. విష్ణు నారాయణ భట్ఖండే may suffer from depression, unknown fear or phobia. విష్ణు నారాయణ భట్ఖండే's will lack clarity in thinking, action, and decision making. విష్ణు నారాయణ భట్ఖండే will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail విష్ణు నారాయణ భట్ఖండే out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. విష్ణు నారాయణ భట్ఖండే will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and విష్ణు నారాయణ భట్ఖండే need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. విష్ణు నారాయణ భట్ఖండే may be pessimistic in thinking, విష్ణు నారాయణ భట్ఖండే is advised to deal with matters enthusiastically. విష్ణు నారాయణ భట్ఖండే will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, విష్ణు నారాయణ భట్ఖండే need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and విష్ణు నారాయణ భట్ఖండే's drinking habits to keep Saturn happy. విష్ణు నారాయణ భట్ఖండే will be able to sail through this period by intelligently handling విష్ణు నారాయణ భట్ఖండే's domestic and financial matters.