ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

మదన్ శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు మదన్
పుట్టిన తేది 5 : 11 : 1962 పుట్టిన సమయం 12 : 0 : 0
పుట్టిన ఊరు Quetta
లింగము స్త్రీ తిథి అష్టమి
రాశి మకరం నక్షత్ర శ్రవణము
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 సాడే సాతి మకరం 10/08/1961 01/27/1964 అత్యున్నత శిఖరము
2 సాడే సాతి కుంభం 01/28/1964 04/08/1966 సెట్టింగ్
3 సాడే సాతి కుంభం 11/03/1966 12/19/1966 సెట్టింగ్
4 స్వల్ప పనోతి మేషం 06/17/1968 09/27/1968
5 స్వల్ప పనోతి మేషం 03/08/1969 04/27/1971
6 స్వల్ప పనోతి సింహం 09/07/1977 11/03/1979
7 స్వల్ప పనోతి సింహం 03/15/1980 07/26/1980
8 సాడే సాతి ధనుస్సు 12/17/1987 03/20/1990 వృద్ధిచెందుతున్నది
9 సాడే సాతి మకరం 03/21/1990 06/20/1990 అత్యున్నత శిఖరము
10 సాడే సాతి ధనుస్సు 06/21/1990 12/14/1990 వృద్ధిచెందుతున్నది
11 సాడే సాతి మకరం 12/15/1990 03/05/1993 అత్యున్నత శిఖరము
12 సాడే సాతి కుంభం 03/06/1993 10/15/1993 సెట్టింగ్
13 సాడే సాతి మకరం 10/16/1993 11/09/1993 అత్యున్నత శిఖరము
14 సాడే సాతి కుంభం 11/10/1993 06/01/1995 సెట్టింగ్
15 సాడే సాతి కుంభం 08/10/1995 02/16/1996 సెట్టింగ్
16 స్వల్ప పనోతి మేషం 04/18/1998 06/06/2000
17 స్వల్ప పనోతి సింహం 11/01/2006 01/10/2007
18 స్వల్ప పనోతి సింహం 07/16/2007 09/09/2009
19 సాడే సాతి ధనుస్సు 01/27/2017 06/20/2017 వృద్ధిచెందుతున్నది
20 సాడే సాతి ధనుస్సు 10/27/2017 01/23/2020 వృద్ధిచెందుతున్నది
21 సాడే సాతి మకరం 01/24/2020 04/28/2022 అత్యున్నత శిఖరము
22 సాడే సాతి కుంభం 04/29/2022 07/12/2022 సెట్టింగ్
23 సాడే సాతి మకరం 07/13/2022 01/17/2023 అత్యున్నత శిఖరము
24 సాడే సాతి కుంభం 01/18/2023 03/29/2025 సెట్టింగ్
25 స్వల్ప పనోతి మేషం 06/03/2027 10/19/2027
26 స్వల్ప పనోతి మేషం 02/24/2028 08/07/2029
27 స్వల్ప పనోతి మేషం 10/06/2029 04/16/2030
28 స్వల్ప పనోతి సింహం 08/28/2036 10/22/2038
29 స్వల్ప పనోతి సింహం 04/06/2039 07/12/2039
30 సాడే సాతి ధనుస్సు 12/08/2046 03/06/2049 వృద్ధిచెందుతున్నది
31 సాడే సాతి మకరం 03/07/2049 07/09/2049 అత్యున్నత శిఖరము
32 సాడే సాతి ధనుస్సు 07/10/2049 12/03/2049 వృద్ధిచెందుతున్నది
33 సాడే సాతి మకరం 12/04/2049 02/24/2052 అత్యున్నత శిఖరము
34 సాడే సాతి కుంభం 02/25/2052 05/14/2054 సెట్టింగ్
35 సాడే సాతి కుంభం 09/02/2054 02/05/2055 సెట్టింగ్
36 స్వల్ప పనోతి మేషం 04/07/2057 05/27/2059
37 స్వల్ప పనోతి సింహం 10/13/2065 02/03/2066
38 స్వల్ప పనోతి సింహం 07/03/2066 08/29/2068
39 సాడే సాతి ధనుస్సు 01/17/2076 07/10/2076 వృద్ధిచెందుతున్నది
40 సాడే సాతి ధనుస్సు 10/12/2076 01/14/2079 వృద్ధిచెందుతున్నది
41 సాడే సాతి మకరం 01/15/2079 04/11/2081 అత్యున్నత శిఖరము
42 సాడే సాతి కుంభం 04/12/2081 08/02/2081 సెట్టింగ్
43 సాడే సాతి మకరం 08/03/2081 01/06/2082 అత్యున్నత శిఖరము

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, మదన్ may face problems created by మదన్'s hidden enemies. Relationship with మదన్'s colleagues will not good enough and they will create problems in మదన్'s work environment. మదన్ may also face challenges on మదన్'s domestic front. This may create pressure and tension. మదన్ needs to exercise control over మదన్'s spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally మదన్ will get results eventually, so be patient and wait for మదన్'s turn. Take this period as learning period, put మదన్'s hard work and things will fall in place. మదన్ advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. మదన్ will find it difficult to achieve success in this period. మదన్ may not get results of మదన్'s hard work and feel restricted. మదన్'s constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, మదన్ should start exercising and taking care of మదన్'s health, otherwise మదన్ can be caught by chronic diseases. మదన్ may suffer from depression, unknown fear or phobia. మదన్'s will lack clarity in thinking, action, and decision making. మదన్ will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail మదన్ out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. మదన్ will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and మదన్ need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. మదన్ may be pessimistic in thinking, మదన్ is advised to deal with matters enthusiastically. మదన్ will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, మదన్ need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and మదన్'s drinking habits to keep Saturn happy. మదన్ will be able to sail through this period by intelligently handling మదన్'s domestic and financial matters.