દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

B Praak શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ B Praak
જન્મ તારીખ 7 : 2 : 1986 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Chandigarh
જાતિ પુરુષ તિથી ચતુર્દશી (ચૌદસ)
રાશિ મકર નક્ષત ઉત્તરાષાઢા
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 સાડાસાતી ધન 12/17/1987 03/20/1990 વધતું
2 સાડાસાતી મકર 03/21/1990 06/20/1990 ટોચ
3 સાડાસાતી ધન 06/21/1990 12/14/1990 વધતું
4 સાડાસાતી મકર 12/15/1990 03/05/1993 ટોચ
5 સાડાસાતી કુંભ 03/06/1993 10/15/1993 ગોઠવણ
6 સાડાસાતી મકર 10/16/1993 11/09/1993 ટોચ
7 સાડાસાતી કુંભ 11/10/1993 06/01/1995 ગોઠવણ
8 સાડાસાતી કુંભ 08/10/1995 02/16/1996 ગોઠવણ
9 નાની પનોતી મેષ 04/18/1998 06/06/2000
10 નાની પનોતી સિંહ 11/01/2006 01/10/2007
11 નાની પનોતી સિંહ 07/16/2007 09/09/2009
12 સાડાસાતી ધન 01/27/2017 06/20/2017 વધતું
13 સાડાસાતી ધન 10/27/2017 01/23/2020 વધતું
14 સાડાસાતી મકર 01/24/2020 04/28/2022 ટોચ
15 સાડાસાતી કુંભ 04/29/2022 07/12/2022 ગોઠવણ
16 સાડાસાતી મકર 07/13/2022 01/17/2023 ટોચ
17 સાડાસાતી કુંભ 01/18/2023 03/29/2025 ગોઠવણ
18 નાની પનોતી મેષ 06/03/2027 10/19/2027
19 નાની પનોતી મેષ 02/24/2028 08/07/2029
20 નાની પનોતી મેષ 10/06/2029 04/16/2030
21 નાની પનોતી સિંહ 08/28/2036 10/22/2038
22 નાની પનોતી સિંહ 04/06/2039 07/12/2039
23 સાડાસાતી ધન 12/08/2046 03/06/2049 વધતું
24 સાડાસાતી મકર 03/07/2049 07/09/2049 ટોચ
25 સાડાસાતી ધન 07/10/2049 12/03/2049 વધતું
26 સાડાસાતી મકર 12/04/2049 02/24/2052 ટોચ
27 સાડાસાતી કુંભ 02/25/2052 05/14/2054 ગોઠવણ
28 સાડાસાતી કુંભ 09/02/2054 02/05/2055 ગોઠવણ
29 નાની પનોતી મેષ 04/07/2057 05/27/2059
30 નાની પનોતી સિંહ 10/13/2065 02/03/2066
31 નાની પનોતી સિંહ 07/03/2066 08/29/2068
32 સાડાસાતી ધન 01/17/2076 07/10/2076 વધતું
33 સાડાસાતી ધન 10/12/2076 01/14/2079 વધતું
34 સાડાસાતી મકર 01/15/2079 04/11/2081 ટોચ
35 સાડાસાતી કુંભ 04/12/2081 08/02/2081 ગોઠવણ
36 સાડાસાતી મકર 08/03/2081 01/06/2082 ટોચ
37 સાડાસાતી કુંભ 01/07/2082 03/19/2084 ગોઠવણ
38 નાની પનોતી મેષ 05/22/2086 11/09/2086
39 નાની પનોતી મેષ 02/08/2087 07/17/2088
40 નાની પનોતી મેષ 10/31/2088 04/05/2089
41 નાની પનોતી સિંહ 08/19/2095 10/11/2097
42 નાની પનોતી સિંહ 05/03/2098 06/19/2098

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, B Praak may face problems created by B Praak's hidden enemies. Relationship with B Praak's colleagues will not good enough and they will create problems in B Praak's work environment. B Praak may also face challenges on B Praak's domestic front. This may create pressure and tension. B Praak needs to exercise control over B Praak's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally B Praak will get results eventually, so be patient and wait for B Praak's turn. Take this period as learning period, put B Praak's hard work and things will fall in place. B Praak advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. B Praak will find it difficult to achieve success in this period. B Praak may not get results of B Praak's hard work and feel restricted. B Praak's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, B Praak should start exercising and taking care of B Praak's health, otherwise B Praak can be caught by chronic diseases. B Praak may suffer from depression, unknown fear or phobia. B Praak's will lack clarity in thinking, action, and decision making. B Praak will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail B Praak out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. B Praak will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and B Praak need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. B Praak may be pessimistic in thinking, B Praak is advised to deal with matters enthusiastically. B Praak will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, B Praak need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and B Praak's drinking habits to keep Saturn happy. B Praak will be able to sail through this period by intelligently handling B Praak's domestic and financial matters.