ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

Sakshi Shivanand శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు Sakshi Shivanand
పుట్టిన తేది 15 : 4 : 1977 పుట్టిన సమయం 12 : 0 : 0
పుట్టిన ఊరు Mumbai
లింగము స్త్రీ తిథి త్రయోదశి
రాశి కుంభం నక్షత్ర పూర్వాభాద్ర
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 స్వల్ప పనోతి కన్య 11/04/1979 03/14/1980
2 స్వల్ప పనోతి కన్య 07/27/1980 10/05/1982
3 సాడే సాతి మకరం 03/21/1990 06/20/1990 వృద్ధిచెందుతున్నది
4 సాడే సాతి మకరం 12/15/1990 03/05/1993 వృద్ధిచెందుతున్నది
5 సాడే సాతి కుంభం 03/06/1993 10/15/1993 అత్యున్నత శిఖరము
6 సాడే సాతి మకరం 10/16/1993 11/09/1993 వృద్ధిచెందుతున్నది
7 సాడే సాతి కుంభం 11/10/1993 06/01/1995 అత్యున్నత శిఖరము
8 సాడే సాతి మీనం 06/02/1995 08/09/1995 సెట్టింగ్
9 సాడే సాతి కుంభం 08/10/1995 02/16/1996 అత్యున్నత శిఖరము
10 సాడే సాతి మీనం 02/17/1996 04/17/1998 సెట్టింగ్
11 స్వల్ప పనోతి వృషభం 06/07/2000 07/22/2002
12 స్వల్ప పనోతి వృషభం 01/09/2003 04/07/2003
13 స్వల్ప పనోతి కన్య 09/10/2009 11/14/2011
14 స్వల్ప పనోతి కన్య 05/16/2012 08/03/2012
15 సాడే సాతి మకరం 01/24/2020 04/28/2022 వృద్ధిచెందుతున్నది
16 సాడే సాతి కుంభం 04/29/2022 07/12/2022 అత్యున్నత శిఖరము
17 సాడే సాతి మకరం 07/13/2022 01/17/2023 వృద్ధిచెందుతున్నది
18 సాడే సాతి కుంభం 01/18/2023 03/29/2025 అత్యున్నత శిఖరము
19 సాడే సాతి మీనం 03/30/2025 06/02/2027 సెట్టింగ్
20 సాడే సాతి మీనం 10/20/2027 02/23/2028 సెట్టింగ్
21 స్వల్ప పనోతి వృషభం 08/08/2029 10/05/2029
22 స్వల్ప పనోతి వృషభం 04/17/2030 05/30/2032
23 స్వల్ప పనోతి కన్య 10/23/2038 04/05/2039
24 స్వల్ప పనోతి కన్య 07/13/2039 01/27/2041
25 స్వల్ప పనోతి కన్య 02/06/2041 09/25/2041
26 సాడే సాతి మకరం 03/07/2049 07/09/2049 వృద్ధిచెందుతున్నది
27 సాడే సాతి మకరం 12/04/2049 02/24/2052 వృద్ధిచెందుతున్నది
28 సాడే సాతి కుంభం 02/25/2052 05/14/2054 అత్యున్నత శిఖరము
29 సాడే సాతి మీనం 05/15/2054 09/01/2054 సెట్టింగ్
30 సాడే సాతి కుంభం 09/02/2054 02/05/2055 అత్యున్నత శిఖరము
31 సాడే సాతి మీనం 02/06/2055 04/06/2057 సెట్టింగ్
32 స్వల్ప పనోతి వృషభం 05/28/2059 07/10/2061
33 స్వల్ప పనోతి వృషభం 02/14/2062 03/06/2062
34 స్వల్ప పనోతి కన్య 08/30/2068 11/04/2070
35 సాడే సాతి మకరం 01/15/2079 04/11/2081 వృద్ధిచెందుతున్నది
36 సాడే సాతి కుంభం 04/12/2081 08/02/2081 అత్యున్నత శిఖరము
37 సాడే సాతి మకరం 08/03/2081 01/06/2082 వృద్ధిచెందుతున్నది
38 సాడే సాతి కుంభం 01/07/2082 03/19/2084 అత్యున్నత శిఖరము
39 సాడే సాతి మీనం 03/20/2084 05/21/2086 సెట్టింగ్
40 సాడే సాతి మీనం 11/10/2086 02/07/2087 సెట్టింగ్
41 స్వల్ప పనోతి వృషభం 07/18/2088 10/30/2088
42 స్వల్ప పనోతి వృషభం 04/06/2089 09/18/2090
43 స్వల్ప పనోతి వృషభం 10/25/2090 05/20/2091

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, Sakshi Shivanand may face problems created by Sakshi Shivanand's hidden enemies. Relationship with Sakshi Shivanand's colleagues will not good enough and they will create problems in Sakshi Shivanand's work environment. Sakshi Shivanand may also face challenges on Sakshi Shivanand's domestic front. This may create pressure and tension. Sakshi Shivanand needs to exercise control over Sakshi Shivanand's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally Sakshi Shivanand will get results eventually, so be patient and wait for Sakshi Shivanand's turn. Take this period as learning period, put Sakshi Shivanand's hard work and things will fall in place. Sakshi Shivanand advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. Sakshi Shivanand will find it difficult to achieve success in this period. Sakshi Shivanand may not get results of Sakshi Shivanand's hard work and feel restricted. Sakshi Shivanand's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, Sakshi Shivanand should start exercising and taking care of Sakshi Shivanand's health, otherwise Sakshi Shivanand can be caught by chronic diseases. Sakshi Shivanand may suffer from depression, unknown fear or phobia. Sakshi Shivanand's will lack clarity in thinking, action, and decision making. Sakshi Shivanand will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail Sakshi Shivanand out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. Sakshi Shivanand will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and Sakshi Shivanand need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. Sakshi Shivanand may be pessimistic in thinking, Sakshi Shivanand is advised to deal with matters enthusiastically. Sakshi Shivanand will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, Sakshi Shivanand need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and Sakshi Shivanand's drinking habits to keep Saturn happy. Sakshi Shivanand will be able to sail through this period by intelligently handling Sakshi Shivanand's domestic and financial matters.